Familjerätt Stockholm

Familjerättslig hjälp med hög kvalitet, stort engagemang | 073-65 55 617

Internationell familjerätt

Det har dessvärre blivit allt vanligare med rättsfall som gäller olovligt bortförande av barn. Exempelvis när en förälder eller annan familjemedlem utan medgivande tar med barnet till ett annat land. Framför allt innebär denna typ av ärenden ett stort trauma för alla inblandade, och allra främst för barnen. Det vanligaste är att barn förs till länder i norden och västeuropa, men det finns exempel från hela världen.

Fall som dessa blir självklart mer problematiska eftersom de även innefattar ett annat lands lagar och bestämmelser, något som ställer höga krav på de som är juridiskt ansvariga.

Det är oerhört viktigt att man omgående kopplar in polisen och kontaktar en erfaren och skicklig jurist inom internationell familjerätt med erfarenhet av Haagkonventionsärenden och Bryssel II-förordningen.

Diplomati och medling

De allra flesta fallen brukar generellt sett lösa sig genom medling mellan parternas juridiska ombud, men ibland krävs även diplomati. I de fall där en förälder gömmer sig med barnet måste man koppla in interpol eller gränspolisen.

I Sverige har Stockholms tingsrätt som sin huvuduppgift i dessa fall att avgöra barnets hemvist och om det finns skäl att vägra ett överlämnande. I både Haagkonventionen och i Bryssel II-förordningen finns det en ettårsgräns.

Haagkonventionen

När ett barn olovligen förs bort eller hålls kvar i annat land, hanteras detta generellt enligt 1980 års Haagkonvention om internationella bortföranden av barn, den så kallade Haagkonventionen.

Den omfattar 82 länder och dess grundprincip är att barnet ska föras tillbaka till hemlandet. Dock behöver inte det vara samma land där barnet har medborgarskap. Alla tvister om vårdnad, boende och umgänge ska skötas i landet där barnet bodde innan bortförandet. Det finns dock fem så kallade vägransgrunder där landet kan vägra att skicka tillbaka barnet.

I Haagkonventionen går det att läsa att det viktigaste är att barnet har bott minst 1 år i landet och att det innebär en stor risk för fysisk eller psykisk skada vid en flytt.

Svenska utrikesdepartementet fungerar som en spindel i nätet i bortförandeärenden. Enligt Haagkonventionen måste en domstol fatta själva beslutet om ett barn ska överlämnas eller inte. Detta måste ske inom sex veckor från att ärendet kommit in till centralmyndigheten. UD kan alltså inte själva bestämma att barnet ska hem, därför det är oerhört viktigt att skaffa ett juridiskt ombud.

Bryssel II-förordningen

Den så kallade Bryssel II-förordningen är en förstärkning av Haagkonventionens regler och gäller i hela EU. Det innebär att rätten för både barnet och den bortförande föräldern har rätt att höras betonas tydligare.

En viktig skillnad mellan Haagkonventionen och Bryssel II är att EU-länder inte får vägra att lämna över ett barn till ett annat EU-land med hänvisning till att det finns risk för fysisk eller psykisk skada. Detta förutsätter dock att det mottagande landet kan påvisa att man vidtagit tillräckliga åtgärder för att barnet inte ska fara illa.

Beslut som är tagna enligt Haagkonventionen och Bryssel II ska verkställas av det land där barnet befinner sig.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring internationell familjerätt. 

Advokatbyrå med goda kunskaper inom internationell familjerätt