Familjerätt

Att separera från sin partner är ofta mycket påfrestande. Dels så är det mycket praktiskt som måste lösas, men även emotionellt kan det vara tungt. Att ha en juridisk partner vid sin sida som avlastar i de praktiska bitarna är viktigt, särskilt i ärenden som rör familjerätt. Utöver att man måste klargöra hur de gemensamma ägodelarna skall fördelas kan det också uppstå behov av att besluta vem som ska ha huvudansvaret för barnen och var de ska bo när föräldrarna separerar. Vissa kan samarbeta relativt väl i dessa lägen medan andra knappt kan kommunicera alls med varandra.

Vi står vid din sida hela vägen

Det bästa är givetvis om man kan uppnå en frivillig överenskommelse som både bestämmer hur vårdnad och umgänge ska se ut, samt reglerar hur man tar beslut, om det finns frågor kring vårdnaden som båda bör ha inflytande över. Oavsett hur situtionen ser ut kan vi bistå med kunnig juridisk expertis genom hela processen.


Hjälp att hålla isär begreppen

Det är lätt att man blandar ihop begreppen när man talar om vårdnad och umgänge för barn.

I idealfallet kan båda föräldrarna fortsatt ha vårdnaden och komma överens i respektive fall, så kallad gemensam vårdnad. Om det inte är möjligt kan det bli nödvändigt att genomföra en vårdnadstvist för att ansöka om att endast en av föräldrarna får ensam vårdnad om barnen.

Vårdnad rör de juridiska besluten kring barnen, såsom var de ska vara folkbokförda, vilken skola/dagis de ska gå till, hur läkarvård ska skötas och utfärdande av pass och andra identitetshandlingar.

Var barnen ska bo måste också regleras. De kan antingen vara växelvis boende eller stadigvarande boende hos en av föräldrarna. Det innebär att barnen är mantalsskrivna hos en av sina föräldrar, men tillfälligt bor hos den andra, till exempel under helger och lov.

juridik familjerätt

Barnets behov i centrum

Därtill kommer umgängesrätten. Att en förälder tilldelas ensam vårdnad innebär inte att han eller hon fritt kan bestämma hur den andra föräldern får umgås med barnen. Hur fördelningen ska se ut ska alltid utgå ifrån barnens bästa. De har rätt till umgänge med båda föräldrarna efter en separation, men givetvis tas faktorer som bostadsort, resvägar och föräldrarnas respektive omsorgsförmåga med i bedömningen. Om det inte går att komma överens utanför rätten kan en umgängesutredning behöva genomföras. Vi kan då agera som juridiskt ombud för din sak, och sköta kommunikationen med den andra parten, för att försöka nå en lösning.

Först försöker man genomföra samarbetssamtal i familjerätten. Man kontaktar dem via kommunens socialnämnd. Här försöker man uppnå överenskommelser gällande vårdnad, boende och umgänge.

Om det är omöjligt att hitta lösningar genom frivilliga överenskommelser kan en vårdnadstvist behöva genomföras i domstol. Det första steget du bör ta då är att kontakta ett juridiskt ombud som hjälper dig med kommunikationen. Ett första brev med dina önskemål skickas till motparten.

lycklig familj

Om du inte får svar, eller om parten inte går med på de krav och önskemål du har, lämnas en stämningsansökan in. Tingsrätten kallar sedan till en muntlig förberedelse där bårda parter får regogöra för sina ståndpunkter. Förhoppningsvis kan man här uppnå en överenskommelse.

När det inte går att komma överens

Tingsrätten förordnar samarbetesavtal hos familjerätten. En vårdnads- och umgängesutredning genomförs av socialnämnden för att komma fram till vad som är bäst för barnen. Därefter fattar Tingsrätten ett interimistiskt, tillfälligt, beslut gällande vårdnad, umgänge och boende som gäller fram till att den slutgiltiga utredningen är färdig. Efter omkring 4-6 månader är utredningen färdig och redovisas för Tingsrätten och föräldrarna. Kan man fortfarande inte komma överens då går ärendet vidare till en huvudförhandling i Tingsrätten.

Vid huvudförhandlingen får båda föräldrarna föra fram sina bevis och argumentera för barnens bästa. Tingsrätten fäller sedan sin dom gällande såväl vårdnad, boende och umgänge, enligt vad man anser vara det bästa för barnen. 

En vårdnadstvist är en lång och slitsam process. Det bästa är givetvis att kunna lösa ärendet innan det går så långt som till en huvudförhandling i Tingsrätten. Oavsett hur ditt ärende ser ut kan du kontakta oss så hjälper vi dig och ger dig råd kring hur du bäst går vidare.

Juridisk hjälp i livets alla skeden

Ofta klarar många personer sig helt utan juridisk hjälp genom livet. Dock är det svårt att veta när behovet kan uppkomma. Plötsligt står du där och vet inte riktigt vad du ska göra och vilka dina rättigheter är, och det är då du ska ta kontakt med oss. Vi är experter inom familjerätt och erbjuder hjälp för dig som bor i hela Storstockholmsregionen. Vi kan också erbjuda juridisk hjälp om du bor i andra delar av landet, kontakta då så tar vi fram en plan som passar just dig.

Äktenskapsförord

För att undvika problem vid en eventuell skilsmässa är det många som skriver ett äktenskapsförord. Det kan exempelvis hända att man har en fastighet eller annan ägodel som man inte vill ta med som gemensam egendom in i äktenskapet. En fastighet som har ärvts i generationer i familjen kan man vilja behålla där, oavsett vad som händer. Det kan också hända att vill skydda delar av sitt kapital. Vi ställer upp ett tydligt och juridiskt hållbart äktenskapsförord, för att i förväg reglera hur tillgångar skall fördelas vid en eventuell separation senare.

restaurang gamla stan

Bodelning

Ibland kan det behövas juridisk hjälp vid en bodelning. Vi hjälper dig med att se till att det sker en rättvis fördelning av bohaget efter en eventuell skilsmässa. En bodelning kan även göras under äktenskapet för att förenkla handhavandet om ni sedan eventuellt skulle gå skilda vägar. Vi hjälper dig genom hela processen och ser till att bodelningen är giltig och rimlig så att båda parter kan gå vidare utan att behöva bekymra sig alltför mycket om det juridiska.

Samboavtal

Vid tecknandet av ett samboavtal bestämmer inblandade parter vilka förutsättningar som gäller vid en eventuell separation. Detta underlättar mycket, då samboskapet som förhållandeform inte har lika tydligt formulerade regler som äktenskapet. I ett samboavtal är det möjligt att komma överens om att den existerande sambolagen inte ska gälla i vissa frågor, och du som är en del av en samborelation har större makt över hur du vill att en separation ska påverka exempelvis boende, delat ägande etc.

Testamente

Du kan även få hjälp med att upprätta ett testamente. Vi har alla nödvändiga kunskaper som krävs för att hjälpa dig skapa ett bindande och tydligt testamente för dina efterkommande. Genom att upprätta ett lagligt och bindande testamente skapar du en trygghet både för dig själv och för dina anhöriga. Vi ser till att allt går rätt till under skapandet och att testamentet är giltigt så att dina tillgångar fördelas såsom du önskar vid en eventuell bortgång.

Vårdnadstvist och vårdnad av barn

Frågor om vårdnad kan vara känsliga. Generellt brukar man ju säga att ett barn mår bäst av att ha föräldrar som ansvarar för vårdnaden tillsammans, men i många fall kan detta vara en omöjlighet. Vi har goda kunskaper om vårdnadsfrågor och kan bistå vid exempelvis ansökan om ensam vårdnad eller förändringar i umgängesrätten. Barnets bästa kommer alltid att vara i fokus när det kommer till vårdnadsfrågor och juridiken är där för att skydda barnets rättigheter först och främst.

Barns boende och umgänge

Vårdnadsfrågan gäller främst vilken förälder som ansvarar för barnet när det kommer till sjukvård, skola, ekonomi etc. Umgängesrätten är en annan fråga och kan även den ibland behöva regleras. Ett barn som har en förälder som har ensam vårdnad träffar ofta den andra föräldern och ibland kan planeringen av boende och umgänge skapa vissa problem. Då kan det vara bra att ta kontakt med juridisk expertis för att få reda på exakt vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder samt hur umgänget bör läggas upp för att passa alla inblandade på bästa möjliga sätt, dock med barnets intressen i fokus.

Välkommen att kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig i olika ärenden rörande familjerätt i Stockholm. Det inledande samtalet är helt gratis.

Läs mer om familjerätt och hur vi kan hjälpa dig inom detta juridiska område