Övriga tjänster

Utöver familjerätt kan vi även erbjuda våra tjänster inom socialrätt, migrationsrätt, brottmål och civilrätt. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar eller om du vill boka ett första möte.

Socialrätt

Socialrätt är ett stort område inom juridiken, som bland annat berör frågor om barns och ungas rättigheter, hälso- och sjukvårdslagstiftning och familjerätt. Det område inom socialrätt som vi verkar mest inom är tvångsomhändertagande av barn, ungdomar, missbrukare och personer med psykiska problem. Vi hjälper även klienter som är i behov av skyddat boende, genomgångsboende och andra former av sociala kontrakt.

LVU, LVM, LRV, och LPT

Den sociala tvångslagstiftningen ger socialtjänsten rätt att tvångsomhänderta personer som antingen riskerar att råka illa ut eller genom sitt beteende eller sjukdomsbild kan utgöra en fara för andra. De lagar som ingår här innefattar LVU, LVM, LRV och LPT. LVU handlar om tvångsplacering av barn och unga, LVM om vård av missbrukare och LRV och LPT handlar om rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård.

Offentligt biträde

Personer som riskerar att tvångsomhändertas har rätt till ett offentligt biträde. När det gäller LVU kan även det omhändertagna barnets vårdnadshavare ha rätt till ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är en jurist eller advokat som bekostas av staten. Den som har rätt till offentligt biträde har också rätt att önska vem man vill ska bli offentligt biträde.

Vi bistår som offentligt biträde till personer som riskerar att tvångsomhändertas enligt LVU, LVM, LRV och LPT. Om du är intresserad av att veta mer, eller har andra frågor om socialrätt eller något annat juridiskt område, tveka inte att höra av dig!


Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp som berör de områden inom juridiken som har att göra med utlänningars vistelse och rättigheter i Sverige; arbetsrätt, asylrätt, permanent och tillfälligt uppehållstillstånd, ansökan om medborgarskap och så vidare. En jurist som är specialiserad på utlänningsrätt kan företräda personer som till exempel söker asyl, hotas av utvisning, vill söka permanent uppehållstillstånd, eller vill överklaga ett beslut från Migrationsverket.

Offentligt biträde vid asylansökan

Den som söker asyl i Sverige tilldelas vanligen ett offentligt biträde av Migrationsverket. Det offentliga biträdet kan vara en jurist eller advokat, och bekostas av staten. Man har också rätt att själv välja offentligt biträde. Ett offentligt biträde företräder inte Migrationsverket, utan har lojalitetsplikt med sin klient och står på dennes sida under asylutredningen.

Det offentliga biträdet träffar först klienten innan asylutredningen, och sitter sedan med under själva utredningen, där den asylsökande frågas ut av en handläggare vid Migrationsverket. Biträdet läser även igenom rapporten från utredningen och hjälper den asylsökande att se till att allt blir rätt. Hon eller han kan även hjälpa till att överklaga ett negativt beslut till Migrationsdomstolen.

Kontakta oss för juridisk hjälp inom familjerätt